null

Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl do dnia 4 października 2022 roku do godz. 16.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Aleksandra Płońska, nr telefonu 22 443 14 66, w godz. 8.00-16.00).

Zarzadzenie nr 1458/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 1590/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 1733/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 398/2023 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarządzenie nr 1733/2022

Załączniki: