null

Społeczna Instytucja Kultury – budowanie instytucjonalnego wsparcia rozwoju kultury; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022 – 2026 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Społeczna Instytucja Kultury – budowanie instytucjonalnego wsparcia rozwoju kultury

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 6 października 2022 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Milena Marciniak-Bogacz, nr telefonu 224430334; Wioletta Drożdż, nr telefonu 224430355; Natalia Babińska, nr telefonu 224430353; Feliks Platowski, nr telefonu 224430325; od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Załączniki: