null

Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie oraz zaprasza do składania ofert

 

Nazwa zadania konkursowego: Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 20 września 2021 roku do godz. 16.00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Joanna Patoka, nr telefonu 22 443 14 74, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

Komisja konkursowa do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi” odbędzie kolejne posiedzenie 8 listopada 2021 r. Protokół z wynikami prac Komisji zostanie udostępniony niezwłocznie po zakończeniu obrad.

Zarządzenie nr 1333/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 1668/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 1827/2021 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarządzenie nr 1827/2021

Zarządzenie nr 1901/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: