null

Prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022 - 2024 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/ do dnia 17 sierpnia 2022 roku do godz. 16:00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marcin Sobocki, nr telefonu 22 443 14 91, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.000).

Zarządzenie nr 1259/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie nr 1313/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 1553/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: