null

Organizacja i promocja Warszawskich Dni Seniora w dniach 24 września - 9 października 2022 r. oraz organizacja wydarzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w trakcie Warszawskich Dni Seniora 1 października 2022 r. – pn. „Międzypokoleniowy jarmark i korowód kreatywności”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja i promocja Warszawskich Dni Seniora w dniach 24 września - 9 października 2022 r. oraz organizacja wydarzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w trakcie Warszawskich Dni Seniora 1 października 2022 r. – pn. „Międzypokoleniowy jarmark i korowód kreatywności”.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/ do dnia 4 sierpnia 2022 roku do godz. 16:00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych Aleksandra Płońska, nr telefonu 22 443 14 66, (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00).

 

Załączniki: