null

Asystenci w integracji oraz prowadzenie 8 mieszkań dla cudzoziemców legalnie przebywających na terytorium Polski i zamierzających osiedlić się na terenie m.st. Warszawy: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2024 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Asystenci w integracji oraz prowadzenie 8 mieszkań dla cudzoziemców legalnie przebywających na terytorium Polski i zamierzających osiedlić się na terenie m.st. Warszawy.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/Account/Login do dnia 20 lipca 2022 roku do godz. 16:00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Joanna Sosnowska nr telefonu 22 325 93 36, e-mail: j.sosnowska@um.warszawa.pl, w godz. 8.00–16.00).

Zarzadzenie nr 1089/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 1228/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 1281/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert

Załączniki: