null

Zaproszenie do składania ofert - pomoc dla obywateli Ukrainy (Wola)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w 2022 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia wraz z udzieleniem dotacji.

Informacje o zadaniu

1.      Nazwa zadania: Realizacja zadań w zakresie wsparcia funkcjonowania Punktu Pobytowego dla obywateli Ukrainy w budynku Atrium al. Jana Pawła II 23 w Warszawie.

2.      Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

3.      Cel zadania: Wsparcie obywateli Ukrainy przebywających w budynku Atrium w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, poprzez prowadzenie działań animacyjnych, koordynacyjnych i techniczno-organizacyjnych w Punkcie Pobytowym.

 

4.      Opis zadania:

W ramach zadania Oferent będzie wspierał codziennie całodobowo prowadzenie Punktu Pobytowego dla obywateli Ukrainy w zakresie:

 1. prowadzenia działań pomocowych w szczególności dla matek z dziećmi, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, w pomieszczeniach Punktu Pobytowego poprzez:

- dbałość o dobrostan i bezpieczeństwo mieszkańców Punktu, rozwiązywanie bieżących konfliktów, lub organizowanie wsparcia w ich rozwiązywaniu, budowanie poczucia odpowiedzialności mieszkańców za wspólnotę,

- pomoc osobom/rodzinom przybywającym do Punktu w zajęciu przydzielonego pomieszczenia,

- pomoc osobom/rodzinom opuszczającym Punkt w organizacji wyjazdu,

- przygotowanie pokoi do zasiedlenia,

- koordynacja i pomoc przy wydawaniu posiłków dostarczanych przez zewnętrznego realizatora,

- wydawanie i wymiana pościeli, przygotowywanie wysyłki do pralni,

- uzupełnianie w łazienkach i toaletach środków higienicznych między innymi, mydło , papier, podpaski, proszek do prania,

- uzupełnianie podstawowych produktów żywnościowych w pomieszczeniach kuchennych (5 pomieszczeń w budynku),

- usuwanie nieczystości z budynku do pojemników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania znajdujących się w garażu podziemnym oraz ich wystawianie na zewnątrz w dniu odbioru,

- prowadzenie magazynów darów, sprawdzanie terminów przydatności, zachowanie porządku             i monitorowanie stanu oraz bieżących potrzeb,

- wydawanie drobnych produktów żywnościowych (poza żywieniem zbiorowym) takich jak: mleko, soki, woda, płatki owsiane,

- dokonywanie interwencyjnych zakupów niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców, w sytuacji ich braku w zasobach pozyskiwanych z darów (np. środki czystości, wyżywienie dla osób o specjalnych potrzebach itp.),

- pozyskiwanie darczyńców i sponsorów,

- nadzór nad zachowaniem sprawności urządzeń typu: pralki, lodówki, kuchenki elektryczne, czajniki, kuchenki mikrofalowe, tostery oraz  zgłaszanie do Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy uszkodzeń i awarii wymagających naprawy,

- zgłaszanie do ZGN Wola problemów i spraw koniecznych do uzgodnienia i współpracy z właścicielem budynku, w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.

 

b) aktywizacja mieszkańców Punktu Pobytowego, angażowanie ich do realizacji części zadań opisanych w pkt. a), dialog ze społecznością mieszkańców, w szczególności z wyłonionym przez mieszkańców samorządem.

c)  prowadzenie naboru, organizacja i koordynacja pracy wolontariuszy wspierających działania opisane w pkt. a i b.

d) zapewnienie kadry na zmianie dziennej w godzinach 7.00 – 19.00 - dwie osoby, na zmianie nocnej w godzinach 19.00 – 7.00 - jednej osoby, gwarantującej wykonywanie wymienionych zadań, organizującej działania oraz wspierającej wolontariuszy, w tym zapewnienie codziennie  Całodobowo  co najmniej jednej osoby władającej jęz. ukraińskim lub/i rosyjskim na poziomie komunikatywnym.

Całość zadań powinna być realizowana we współpracy z mieszkańcami Punktu w oparciu o powołany samorząd oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo i Zarządem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola, a także innymi instytucjami i organizacjami działającymi na terenie obiektu.

Odbiorcy zadania

Na terenie Punktu Pobytowego przebywają obywatele Ukrainy, przebywający na terytorium Polski ze względu na konflikt zbrojny. Przebywający to głównie dzieci (ok 25% w wieku do lat 10, ok 25% w wieku pomiędzy 10 a 18 lat) oraz kobiety.  Znaczna część mieszkańców przebywa w Punkcie Pobytowym ponad miesiąc bądź dłużej. Mieszkańcy Punktu są dobrze zorganizowani, regularnie odbywają zebrania, na których omawiają najważniejsze działania i problemy, współuczestniczą przy sprzątaniu i wydawaniu posiłków.

Współpraca z Zarządem Gospodarowania Nieruchomościami

 

Punktem Pobytowym zarządza ZGN Wola. Realizator powinien utrzymywać stały kontakt z ZGN Wola oraz wskazanym przedstawicielem Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w zakresie problemów technicznych i organizacyjnych dotyczących użytkowania przestrzeni.

 

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo

OPS Bemowo wspomaga prowadzenie Punktu Pobytowego w szczególności poprzez:

- prowadzenie „recepcji”, prowadzenie ewidencji osób przebywających w punkcie (zameldowanie/wymeldowanie), działania informacyjne (informacja o uprawnieniach, zakresie działań instytucji, informacje o przepisach prawa itp.), wspieranie mieszkańców w załatwianiu spraw bytowych (wizyty lekarskie, kontakty z urzędami, zakup leków), przyjmowanie przesyłek pocztowych itp.,

- organizacja wsparcia psychologicznego, prawnego, nauki jęz. polskiego, organizacja czasu wolnego,

- współpraca z wolontariuszami pozyskanymi przez OPS Bemowo,

- działanie związane z pozyskaniem sponsorów i darów.

 3. Rezultaty zadania:

- Liczba godzin wsparcia funkcjonowania Punktu – 24 h w ciągu doby,

- Liczba dni w których będzie realizowane zadanie – 105 dni

4.Termin realizacji zadania: 105 dni od dnia podpisania umowy  

5. Miejsce realizacji zadania:

Budynek Atrium al. Jana Pawła II nr 23 w Warszawie.

Do realizacji zadania udostępniono powierzchnie biurowe dostosowane do tymczasowego zamieszkania. Pomieszczenia znajdują się na 4 piętrach (I,II,IV i V). Na każdym z pięter znajdują się łazienki z prysznicami, pomieszczenia socjalno-kuchenne, miejsca zabaw dla dzieci. Łączna powierzchnia zajmowana przez Punkt to 3400 mkw., w tym 66 pokoi rodzinnych, dwie powierzchnie open space. Powierzchnia i wyposażenie pozwala na pobyt 320 osób. Budynek posiada całodobową ochronę, w tym w godzinach 24:00 do 6:00 wyjście lub wejście do budynku możliwe jest tylko po zaakceptowaniu przez osoby nadzorujące obiekt.

6.   W ramach niniejszego zaproszenia podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

7. Oferent zobowiązany jest określić warunki zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami realizowanego zadania publicznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

8.   Środki przeznaczone na realizację zadania: 200 000 zł.

9. Oferty na realizację zadań publicznych, składane przez organizacje pozarządowe w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy nie wymagają stosowania formularzy i zawierają w szczególności:

  1. opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;
  2. termin realizacji zadania publicznego;
  3. szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.

 

Zasady przyznawania dotacji

 1. Organizacja pozarządowa wnioskująca o przyznanie środków publicznych na realizację zadania publicznego powinna przedstawić ofertę na realizację zadania publicznego, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 2. O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako Oferenci).
 3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne, rzeczowe lub osobowe.
 4. Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, burmistrz podejmuje decyzję o uznaniu celowości/braku celowości realizacji zadania publicznego wskazanego w ofercie. Od decyzji burmistrza nie przysługuje odwołanie.

 Składanie ofert

 1. Przed złożeniem oferty pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają Oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań oraz wymogów formalnych. Osoby do kontaktu:  Joanna Goździelewska, nr tel. 224435758, Albert Sitarek, nr telefonu 224435701 oraz Wojciech Piętka, nr telefonu 223256636, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Możliwe jest przeprowadzenie wizytacji w przewidywanym miejscu realizacji zadania.
 2. Organizacja pozarządowa wnioskująca o przyznanie środków publicznych na realizację zadania publicznego powinna przedstawić ofertę na realizację zadania publicznego w formie papierowej  w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ulicy Żelaznej 99, pokój 305, 01-017 Warszawa albo w wersji elektronicznej na adres mailowy WOLA.WSZ@um.warszawa.pl.

Wymagana dokumentacja

 1. Obligatoryjnie należy złożyć:
 1. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w ewidencjach prowadzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy – kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 2. kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1-2.
 2. Przyznanie dotacji następuje poprzez zawarcie umowy realizacji zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.