null

Zaproszenie do składania ofert - pomoc dla obywateli Ukrainy (Wesoła)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w 2022 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia wraz    z udzieleniem dotacji.

Informacje o zadaniu

1.      Nazwa zadania: Pozyskiwanie, magazynowanie, dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, oraz prowadzenie punktu pomocy dla obywateli Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2.      Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

3.      Cel zadania: Ograniczanie ubóstwa obywateli Ukrainy, w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób oraz zapobieganie marnotrawieniu żywności, poprawa warunków socjalno-bytowych.

4.      Opis zadania:

Zadanie publiczne realizowane na rzecz obywateli Ukrainy, w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Strategii #Warszawa2030.

 • zadanie musi uwzględniać pozyskiwanie artykułów żywnościowych i rzeczowych, zapewnienie odpowiedniego transportu, w tym dostosowanego do przewozu żywności,
 • w przypadku pozyskania artykułów żywnościowych wymagających warunków chłodniczych konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, a w przypadku braku takich warunków konieczne jest wydanie artykułów w dniu pozyskania,
 • magazyn żywności powinien być prowadzony zgodnie z zasadami higieny żywności,
 • niezwłoczne dystrybuowanie żywności o krótkim terminie ważności,
 • prowadzenie wydawania artykułów, co najmniej trzy razy w tygodniu po 4 godziny dziennie,
 • współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w zakresie informowania o posiadanych artykułach, a także w sprawie bieżącej weryfikacji potrzeb odbiorców,
 • prowadzenie ewidencji odbiorców, skali udzielonej pomocy każdemu odbiorcy oraz ewidencji przekazanych artykułów,
 • dystrybucja musi obejmować wyłącznie obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • lokal na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (własny lub potwierdzony umową np. przyrzeczenia, najmu/użyczenia), umożliwiający prawidłową realizację zadania.

3.      Rezultaty zadania:

 • oszacowanie liczby osób/rodzin objętych pomocą;
 • oszacowanie liczby osób/rodzin skierowanych do udzielenia pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • oszacowanie liczby osób/rodzin bez skierowania, którym udzielono pomocy;
 • rodzaj udzielonej pomocy.

4.   Termin realizacji zadania: od 01.06.2022 r. do 30.09.2022 r.

5. Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy.

6.   W ramach niniejszego zaproszenia podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

7.   Środki przeznaczone na realizację zadania: 15 000 zł.

8. Oferty na realizację zadań publicznych, składane przez organizacje pozarządowe w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy nie wymagają stosowania formularzy i zawierają w szczególności:

  1. opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;
  2. termin realizacji zadania publicznego;
  3. szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.

9. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego:

a) w obszarze dostępności architektonicznej:

• wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, w których realizowane jest zadanie publiczne,

• instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń, w których realizowane jest zadanie publiczne z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

• informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

• wstępu do budynku, gdzie realizowane jest zadanie publiczne, osobie korzystającej z psa asystującego,

• osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób z miejsca gdzie realizowane jest zadanie publiczne.

b) w obszarze dostępności cyfrowej:

• strona internetowa lub aplikacja mobilna wykorzystywana do realizacji lub promocji zadania powinna być dostępna cyfrowa poprzez zapewnienie jej funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości poprzez spełnianie wymagań określonych w załączniku do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

• Treści cyfrowe opracowywane w ramach zadania i publikowane jak np. dokumenty rekrutacyjne, publikacje, filmy muszą być dostępne cyfrowo.

c) w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

• obsługi, w ramach zadania publicznego, z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, lub poprzez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

• instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w ramach zadania publicznego, np. pętla indukcyjna, system FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia;

• na stronie internetowej podmiotu informacji o realizowanym zadaniu publicznym w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym, informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia,

• na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizowanego zadania publicznego, komunikacji w sposób preferowany przez osobę ze szczególnymi potrzebami.

d) Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Według art. 7 ust. 2 ustawy dostęp alternatywny polega w szczególności na:

a. zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

b. zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub

c. wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

e) Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w ofercie, przykładowo w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego.

W sytuacji występowania barier architektonicznych i braku możliwości ich usunięcia w lokalu zaplanowanym do realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest szczegółowo uzasadnić sytuację w ofercie. Ponadto Zleceniobiorca powinien opisać zaplanowane rozwiązania zapewniające dostęp alternatywny do usług / produktów, które będą świadczone w ramach zadania. Przez dostęp alternatywny można rozumieć w szczególności zmianę organizacji realizacji zadania, wsparcie innej osoby, wykorzystanie rozwiązań technologicznych.

Zasady przyznawania dotacji

 1. Organizacja pozarządowa wnioskująca o przyznanie środków publicznych na realizację zadania publicznego powinna przedstawić ofertę na realizację zadania publicznego, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 2. O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).
 3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne, rzeczowe lub osobowe.
 4. Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, burmistrz podejmuje decyzję o uznaniu celowości/braku celowości realizacji zadania publicznego wskazanego w ofercie. Od decyzji burmistrza nie przysługuje odwołanie.

 Składanie ofert

 1. Przed złożeniem oferty pracownicy Urzędu Dzielnicy Wesoła.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań oraz wymogów formalnych p. Marta Stępowska, nr telefonu 22443 40 55, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
 2. Organizacja pozarządowa wnioskująca o przyznanie środków publicznych na realizację zadania publicznego powinna przedstawić ofertę na realizację zadania publicznego w formie papierowej  w Urzędzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ulicy 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa albo w wersji elektronicznej na adres mailowy: wesola.wssl@um.warszawa.pl

Wymagana dokumentacja

 1. Obligatoryjnie należy złożyć:
 1. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w ewidencjach prowadzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy – kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 2. kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1-2.
 2. Przyznanie dotacji następuje poprzez zawarcie umowy realizacji zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.