null

Zaproszenie do składania ofert - pomoc dla obywateli Ukrainy (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych))

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy w oparciu o zarządzenie nr 537/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 1 kwietnia 2022 r. zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w 2022 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia wraz z udzieleniem dotacji.

Informacje o zadaniu

 1. Nazwa zadania: Program integracyjno-edukacyjny dla młodzieży i ich rodzin – obywateli Ukrainy
  i Polski.
 2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.
 3. Cel zadania:
 1. Integracja obywateli Ukrainy i Polski, w szczególności młodzieży w wieku 14-21 lat.
 2. Zwiększenie dostępności do edukacji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.
 1. Opis zadania:

W ramach zadania Oferent będzie realizował następujące działania:

 1. prowadzenie działań polegających na umożliwieniu edukacji zdalnej (kontynuacji nauki
  w ukraińskim systemie edukacji) obywatelom Ukrainy, m.in. zapewnienie przestrzeni oraz niezbędnego sprzętu do nauki online oraz nauka języka polskiego, w godzinach 9:00-14:00;
 2. prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjno-integracyjnych (w tym nauka języka polskiego), opiekuńczo-wychowawczych, społeczno-kulturalnych, sportowych, organizacji czasu wolnego, z zapewnieniem dożywiania (m.in. w oparciu o infrastrukturę placówek wsparcia dziennego), w przedziale godzinowym 8:00-20:00;
 3. zapewnienie dodatkowych zajęć animacyjnych i integrujących młodzież ukraińską i polską,
  w tym nauka języka polskiego (poza placówką wsparcia dziennego, również w weekendy,
  z wykorzystaniem streetworkingu) – m.in. wyjścia do instytucji kultury, sztuki, nauki przybliżające polską kulturę, historię oraz język polski, zajęcia sportowe, rekreacyjne m.in.
  z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej.

Oferta musi obejmować minimum jedno z powyższych działań.

W ramach zadania możliwe jest finansowanie kosztów wspierających realizację działań wymienionych powyżej, m.in.:

 1. zakupu sprzętu i pomocy do zajęć organizowanych i prowadzonych przez Oferenta (w tym niezbędnego doposażenia do organizacji nauki zdalnej),
 2. zakupu biletów wstępu,
 3. transportu,
 4. dożywiania,
 5. wyjść i wycieczek,
 6. wynagrodzenia tłumacza języka ukraińskiego,
 7. organizacji i prowadzenia zajęć/spotkań/imprez mających na celu integrację obywateli Ukrainy i Polski,
 8. wsparcia psychologicznego indywidualnego lub grupowego, w tym terapeutycznego
  w przypadku zdiagnozowanych trudności adaptacyjnych,
 9. koszty związane z lokalem (w przypadku PWD wynikające z rozszerzenia zakresu działania),
 10. koszty wynagrodzenia realizatorów (w tym obywateli Ukrainy) poszczególnych działań.

 

UWAGA:

Warunkiem realizacji zadania jest przystąpienie przez Oferenta do centralnego elektronicznego systemu rekrutacji.

 1. Adresaci – młodzież ukraińska i polska w wieku 14-21 lat wraz z rodzinami powinna stanowić minimum 50% uczestników zadania.

 

 1. Rezultaty zadania:
 1. liczba dzieci/młodzieży objęta zdaniem,
 2. % obywateli Ukrainy objętych wsparciem w ogólnej liczbie uczestników zadania,
 3. liczba dzieci/młodzieży, która nauki realizowała naukę zdalną w ukraińskim systemie edukacji
 4. liczba dzieci/młodzieży, która podjęła naukę  języka polskiego,
 5. liczba obywateli Ukrainy, która podniosła poziom znajomości języka polskiego,
 6. liczba dzieci/młodzieży, która wzięła udział w działaniach integracyjno-edukacyjnych,
 7. liczba wyjść do instytucji kultury/nauki/sportu/rekreacji,
 8. liczba godzin zrealizowanych zajęć, spotkań, imprez.

 

 1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. 
 2. Miejsce realizacji zadania: m.st. Warszawa (z możliwością organizowania wycieczek/wyjazdów poza Warszawę).
 3. W ramach niniejszego zaproszenia podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.
 4. Środki przeznaczone na realizację zadania:  10 000 000,00 zł.

 

 

Zasady przyznawania dotacji

 1. Organizacja pozarządowa wnioskująca o przyznanie środków publicznych na realizację zadania publicznego powinna przedstawić ofertę na realizację zadania publicznego, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny
  i terminowy.
 2. O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe.
 4. Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, dyrektor podejmuje decyzję o uznaniu celowości/braku celowości realizacji zadania publicznego wskazanego w ofercie. Od decyzji dyrektora nie przysługuje odwołanie.
 5. Przyznanie dotacji następuje poprzez zawarcie umowy realizacji zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Oferent będzie zobowiązany do składania sprawozdań z wykonania zadania w okresach co najmniej trzymiesięcznych.
 7. Biuro zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednej oferty.

 Składanie ofert

 1. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań oraz wymogów formalnych – Anna Narowska-Muth, nr telefonu 22 443 29 84 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
 2. Organizacja pozarządowa wnioskująca o przyznanie środków publicznych na realizację zadania publicznego powinna przedstawić ofertę na realizację zadania publicznego w wersji elektronicznej na adres mailowy anarowska@um.warszawa.pl do 30 maja 2022 r.

Wymagana dokumentacja

 1. Obligatoryjnie należy złożyć:
 1. ofertę;
 2. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz
  w ewidencjach prowadzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy – kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 3. kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2-3.