null

Zaproszenie do składania ofert – pomoc dla obywateli Ukrainy (Biuro Edukacji)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w oparciu o zarządzenie nr 537/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 1 kwietnia 2022 r. zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w 2022 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia wraz z udzieleniem dotacji.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Nazwa zadania: Nauka języka polskiego II
 2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie
 3. Cel zadania: organizacja nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy – opanowanie podstawowego zasobu językowego umożliwiającego komunikowanie się w języku polskim; wsparcie edukacyjne obywateli Ukrainy, przygotowanie ich do obcowania z polską kulturą i językiem.
 4. Opis zadania:

Adresatami zadania są osoby przybyłe z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022 r., mieszkające obecnie w Warszawie. Działania kierowane są przede wszystkich do dzieci i młodzieży przebywającej w Warszawie/ uczącej się w warszawskich szkołach / korzystającej z edukacji zdalnej prowadzonej na terenie m.st. Warszawy i ich rodzin.

Zadanie polega na:

 1. przygotowaniu materiałów, narzędzi edukacyjnych wspomagających naukę języka polskiego osób z Ukrainy,
 2. organizacji szkoleń/warsztatów/kursów i innych form nauki języka polskiego dla osób z Ukrainy, dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości uczestników zadania. Działania powinny być prowadzone w formie zajęć grupowych. Dopuszcza się ich realizację w formie zajęć stacjonarnych lub online. Istnieje możliwość prowadzenia działań integracyjnych z dziećmi i młodzieżą warszawską.

Celem działania jest – w zależności od wieku odbiorcy - opanowanie podstawowego zasobu słownictwa, reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych oraz wymowy i intonacji umożliwiających komunikowanie się z rodzimymi i nierodzimymi użytkownikami języka polskiego w oficjalnej i nieoficjalnej odmianie języka.

Przy planowaniu działań, warto zwrócić szczególną uwagę, aby w zadaniu uwzględnione zostały działania mające na celu wzmocnienie komunikacji w języku polskim w podstawowych sytuacjach codziennych związanych z organizacją życia w Polsce, nabycie umiejętności pisania krótkich tekstów i rozumienia najważniejszych treści i intencji w nich zawartych, poszerzenie wiedzy o kulturze polskiej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców).

W ramach realizacji zadania możliwa jest współpraca z Centrum Edukacji i Rozwoju (ul. Towarowa 25a - https://edukacja.um.warszawa.pl/centrum-edukacji-i-rozwoju).

Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę zgodność proponowanych działań z założeniami niniejszego zaproszenia, jakość wykonania zadania, kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie oraz opis kosztów realizacji zadania publicznego (kalkulacja). Uwzględnione będą także informacje i opinie dotyczące realizowania podobnych działań edukacyjnych w latach 2018-2021, w tym projektów dofinansowanych ze środków m.st. Warszawy.

 1. Rezultaty zadania:
  1. Liczba uczestników zajęć
  2. Liczba godzin zajęć
  3. Liczba warsztatów/zajęć
  4. Liczba osób zatrudnionych przy realizacji zadania
  5. Liczba materiałów/narzędzi, itp. powstałych w trakcie realizacji zadania
 2. Środki przeznaczone na realizację zadania: 1 380 000 zł

Realizacja zadania publicznego jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. Oferent, który otrzyma dotację będzie dodatkowo zobowiązany do stosowania logotypu przygotowanego przez UNICEF oraz składania uproszczonych sprawozdań z realizacji zadania na wezwanie Biura Edukacji.

 1. Termin realizacji zadania: 1 sierpnia – 18 września 2022 r.

Zasady przyznawania dotacji

 1. Organizacja pozarządowa wnioskująca o przyznanie środków publicznych na realizację zadania publicznego powinna przedstawić ofertę na realizację zadania publicznego, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 2. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe.
 4. Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.
 5. Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, dyrektor Biura podejmuje decyzję o uznaniu celowości/braku celowości realizacji zadania publicznego wskazanego w ofercie. Od decyzji dyrektora Biura nie przysługuje odwołanie.
 6. Biuro zastrzega sobie prawo do wyboru jednej oferty lub więcej niż jednej oferty oraz ewentualnego zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.

Składanie ofert

 1. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres wsparcieUAedukacja@eduwarszawa.pl do 27 lipca 2022 roku. Oferty składane przez organizacje pozarządowe nie wymagają stosowania formularzy. Oferty muszą zawierać w szczególności opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji, termin realizacji zadania oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.
 2. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień dotyczących zadań oraz wymogów formalnych  - nr telefonu 22 443 35 47, 22 443 35 23, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.

Wymagana dokumentacja

 1. Obligatoryjnie należy złożyć:
 1. ofertę;
 2. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w ewidencjach prowadzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 3. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2–3.
 2. Przyznanie dotacji następuje poprzez zawarcie umowy realizacji zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.