null

Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedykacyjnych.; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedykacyjnych.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2018-12-14T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedykacyjnych.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 14.12.2018 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2018 roku do godz. 16:00w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26, pokój Nr 2; 02-365 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztową  tradycyjną / przesyłką kurierską na adres:  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawyul. Białobrzeska 26,02-365 Warszawa(liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.                W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie                     o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (w pokoju nr 2 Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26 lub telefonicznie:  (22) 57-83-452 lub (22) 57-83-464, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: