null

Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych; otwarty konkurs ogłoszony przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2017-01-02T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 02.01.2017 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.01.2017 roku do godz. 16.00 w kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. Juliusza Słowackiego 6/8,01-627 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Juliusza Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (pokój nr 19 i 25, nr telefonu 22 4439014, 22 4439015 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -12.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: