null

Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym rożnych form przemocy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym rożnych form przemocy.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-12-15T16:00:00
Kategoria konkursu:
Uzależnienia
Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym rożnych form przemocy

 

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem witkac.pl do dnia 15.12.2016 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2016 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 2 (liczy się data wpływu do Urzędu).

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Elżbieta Piechowiak-Modrzejewska, Marek Pajer, Adrianna Gryszka, Danuta Kuciewicz, nr telefonu (22) 443 14 76, 443 14 86, 443 14 48, 443 14 66, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: