null

Zakup usług od organizacji pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Głównym trybem zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych jest, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tryb otwartego konkursu ofert. Ustawodawca przewidział jednakże inne tryby zlecania, które są dopuszczalne na podstawie odrębnych przepisów, w tym zakup usługi od organizacji pozarządowych (prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową).

Zgodnie z zapisami programu współpracy Miasta i organizacji pozarządowych, jeżeli zadania publiczne mogą być zrealizowane efektywniej niż w trybie otwartego konkursu ofert, można powierzyć wykonanie takich zadań w trybie zakupu usługi od organizacji pozarządowych, prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania. Taki zakup usług dokonywany jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Miasto podaje do publicznej wiadomości listę organizacji realizujących zadania publiczne poza trybem otwartego konkursu ofert. Poniżej zamieszczone zostały wykazy zawierające dane dotyczące usług zakupionych przez m.st. Warszawę od organizacji pozarządowych w latach 2010-2022.

Załączniki: