null

Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacjęw roku 2020 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-12-27T16:00:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacjęw roku 2020 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 27.12.2019 r. do godz. 16:00.
  Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2019 r. do godz. 16:00
  w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
  przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa   (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy
  Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Kultury dla Dzielnicy
  Praga-Północ m.st. Warszawy, nr telefonu 22 443 79 63, od poniedziałku do piątku
  w godz. 8.00-15.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: