null

Zagospodarowanie czasu wolnego seniorów w ramach działań klubowych wraz z zapewnieniem wypoczynku letniego. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-12-20T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert   i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 20 grudnia 2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2019 roku do godz. 16:00  w Wydziale spraw społecznych i Zdrowia dla Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26 (pokój nr 2) 02-365 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną / przesyłką kurierską na adres:

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa 

(liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.   W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (pokoju nr 2 Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26 lub telefonicznie:  (22) 57-83-452 lub (22) 57-83-464, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: