null

Wzmocnienie integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej na rzecz poprawy jakości życia osób w wieku 60+ oraz utrzymanie samodzielności seniorów w życiu codziennym; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku​ zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Wzmocnienie integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej na rzecz poprawy jakości życia osób w wieku 60+ oraz utrzymanie samodzielności seniorów w życiu codziennym.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2018-12-27T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  2019 roku​ zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert. 

 

Nazwa zadania konkursowego: Wzmocnienie integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej na rzecz poprawy jakości życia osób w wieku 60+ oraz utrzymanie samodzielności seniorów w życiu codziennym.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl  do dnia 27.12.2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2018 r. do godz. 15.00​ w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Wiśniowej 37 pok. 203 lub 205 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Wiśniowej 37, 02-545 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
    Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

 

  1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
  4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( p. Izabela Gomza, nr telefonu 22 325 45 81, od poniedziałku do piątku  w godz. 9-15 ).

 

 

Odnośniki:

Załączniki: