null

Wybory kandydatów do WRP

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W terminie od 2 lutego do 6 marca 2015 roku zostało zgłoszonych 16 osób. Po weryfikacji tych zgłoszeń i opublikowaniu listy kandydatur, każda organizacja pozarządowa i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako organizacje pozarządowe) działające na terenie Warszawy mogą w terminie od 16 marca do 17 kwietnia 2015 roku oddać głos (tylko raz) na maksymalnie 10 kandydatur umieszczonych na tej liście.

Głos będzie ważny, gdy na FORMULARZU WYBORU KANDYDATUR   podpisały się czytelnie osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji pozarządowej (zgodnie z odpisem z KRS albo innego rejestru lub ewidencji), a głos był oddany na nie więcej, niż 10 kandydatur. Prosimy o dołączenie kopii KRS lub innego dokumentu rejestrowego.

Dana organizacja pozarządowa może tylko raz oddać głos, zgodnie z zasadą "jedna organizacja = jeden KRS". W przypadku, gdy organizacja miała oddziały, które posiadają osobną osobowość prawną, wówczas każdy taki oddział może oddać głos.

FORMULARZ może być dostarczony przez organizację pozarządową w formie papierowej (za pomocą poczty lub osobiście), elektronicznie (skan formularza) albo faksem.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonych kandydatur, w tym lista kandydatur wraz z notkami biograficznymi, znajdują się TUTAJ.

Harmonogram dalszych działań związanych z wyborem kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji na lata 2015-2017:

  1. weryfikacja zgłoszeń i publikacja listy kandydatur na stronie od 9 do 13 marca www.ngo.um.warszawa.pl
  2. oddawanie głosów przez organizacje działające na terenie Warszawy na kandydatury wymienione na liście zamieszczonej na stronie www.ngo.um.warszawa.pl: 16 marca – 17 kwietnia 2015roku
  3. weryfikacja oddanych głosów: 20 – 24 kwietnia 2015 roku
  4. ogłoszenie wyników głosowania: 27 kwietnia 2015

Planowany harmonogram utworzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji na lata 2015-2017:

  1. zaakceptowanie pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego projektu zarządzenia w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji na lata 2015-2017 (28 kwietnia)
  2. opinia Skarbnika m.st. Warszawy dotycząca projektu zarządzenia w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji na lata 2015-2017 (29-30 kwietnia)
  3. podpisanie przez Prezydenta m.st. Warszawy projektu zarządzenia w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji na lata 2015-2017 (4-8 Maja)

Załączniki: