null

Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
10.12.2020 17:00
 
Informacje dodatkowe:Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl do dnia 10 grudnia 2020 roku do godz. 16:00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Piotr Salach , nr telefonu 22 443 92 78, od poniedziałku do piątku w godz. 13:00-16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: