null

Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku​ zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2018-12-17T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  2019 roku​ zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 17 grudnia 2018 roku do godz. 16:00. ​Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2018 roku do godz. 16:00​ w Kancelarii Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 w Warszawie lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na ww. adres (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Hubert Mazurek, nr telefonu 22 4439280, od poniedziałku do piątku  w godz. 9-17 ).

 

Odnośniki:

Załączniki: