null

Wspieranie dzielnicowych działań o charakterze: integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym, a także działań na rzecz ograniczenia ubóstwa, skierowanych do osób starszych; otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie dzielnicowych działań o charakterze: integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym, a także działań na rzecz ograniczenia ubóstwa, skierowanych do osób starszych.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-12-15T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie dzielnicowych działań o charakterze: integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym, a także działań na rzecz ograniczenia ubóstwa, skierowanych do osób starszych

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Logindo dnia 15.12.2016 roku do godz. 16:00​. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2016 roku do godz. 16:00​ w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, stanowiska nr 20-25  Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Daniel Pasiński, Małgorzata Kasińska, nr telefonu 225103346, 22 51 03 348, od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00 – 16:00 ).

 

Odnośniki:

Załączniki: