null

Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
28.10.2021 18:00
 

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych 9. Ze względu na nabór ciągły, oferty są przyjmowane i rozpatrywane w trybie miesięcznym.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do przedostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, tj. zgodnie z podanymi datami: 28.01.2021 roku do godz. 16.00; 25.02.2021 roku do godz. 16.00; 30.03.2021 roku do godz. 16.00; 29.04.2021 roku do godz. 16.00; 28.05.2021 roku do godz. 16.00; 29.06.2021 roku do godz. 16.00; 29.07.2021 roku do godz. 16.00; 30.08.2021 roku do godz. 16.00; 29.09.2021 roku do godz. 16.00; 28.10.2021 roku do godz. 16.00.

10. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

11. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Michał Stasiak nr telefonu 22 325 86 17 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: