null

Wsparcie sąsiedzkiej pomysłowości; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej (2020-2023)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
30.12.2020 17:00
Etap konkursu:
Rozpatrywany
Kategoria konkursu:
Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2023 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie sąsiedzkiej pomysłowości. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 30 grudnia 2020 roku do godz. 16:00 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (mkuszewski@um.warszawa.pl, nr telefonu 22 44 33 484 , od 4 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r w godz. 9:00 - 15:00 ).

Zarządzenie nr 1420/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego

Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego

Zarządzenie rnr 165/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 320/2021 Prezydenta m.st. warszawy z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników

Załącznik do ogłoszenia wyników

 

 

Odnośniki:

Załączniki: