null

Wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych 60+; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
28.01.2021 17:00
 

Informacje dodatkowe:Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych 60+ 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 28 stycznia 2021 roku do godz. 16:00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marcin Sobocki , nr telefonu 22 4431491, od … do… w godz. 7.30–15.30 ).

 

Zarządzenie nr 4/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

Załączniki 1-3 do ogłoszenia konkursowego

Zarządzenie nr 136/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 612/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników

Załącznik do ogłoszenia wyników

 

Odnośniki:

Załączniki: