null

Wsparcie dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego poprzez organizację aktywnych form wypoczynku w okresie wakacyjnym jako element systematycznej pracy z podopiecznymi placówek; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku​ zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego poprzez organizację aktywnych form wypoczynku w okresie wakacyjnym jako element systematycznej pracy z podopiecznymi placówek.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2020-01-07T15:30:00
Kategoria konkursu:
Uzależnienia
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  2020 roku​ zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego poprzez organizację  aktywnych form wypoczynku w okresie wakacyjnym jako element systematycznej pracy z podopiecznymi placówek

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem www.witkac.pl do dnia 07.01.2020 roku do godz. 15.30. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.01.2020 roku do godz. 15.30 ​w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, 01-882 w Warszawie lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy)Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Monika Bobowska - Sucharzewska, nr telefonu 22 325 43 93, Marta Ziętek – Rdzanek, nr telefonu 22 325 43 89, od poniedziałku do piątku  w godz. 8-16).

 

Odnośniki:

Załączniki: