null

Wsparcie dzieci i/lub młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na występowanie choroby alkoholowej w rodzinie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie dzieci i/lub młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wyst ępowanie choroby alkoholowej w rodzinie.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-12-30T16:00:00
Kategoria konkursu:
Uzależnienia
Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie dzieci i/lub młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wyst ępowanie choroby alkoholowej w rodzinie.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 30 grudnia 2019 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 stycznia 2020 roku do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Bachmackiej 1a lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Mokotów

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów

Referat Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

ul. Bachmacka 1a

02-674 Warszawa

(liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

 Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Izabela Dziewulska, nr telefonu 22 44 36 746 oraz Beata Prasuła, nr telefonu 22 44 36 748, od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00 – 15.00).

 

 

Odnośniki:

Załączniki: