null

Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie miejsca aktywności lokalnej w lokalu przy ul. Piaskowej 7; otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie miejsca aktywności lokalnej w lokalu przy ul. Piaskowej 7. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-12-15T16:00:00
Kategoria konkursu:
Projekty interdyscyplinarne
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie miejsca aktywności lokalnej w lokalu przy ul. Piaskowej 7. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 15 grudnia 2016 roku do godz. 16.00 Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2016 roku do godz. 16.00 w w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Syreny 18, 01-140 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Syreny 18, 01-140 (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Karolina Szelewicka, nr telefonu 224435754, od poniedziałku do piątki w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: