null

WRP II kadencji 2013–2015

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Image preview

Zarządzeniem nr 4259/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2013 roku została utworzona Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego na II kadencję na lata 2013–2015.

W skład Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi 20 osób:

  1. siedmiu przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy – wskazanych przez Prezydenta m.st. Warszawy,
  2. trzech przedstawicieli Rady m.st. Warszawy – wskazanych przez Radę m.st. Warszawy,
  3. dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych – wskazanych przez organizacje pozarządowe.

 

Zgodnie z art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaricie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) do zadań Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:

  1. opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;
  2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
  3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
  4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
  5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

Organizację oraz tryb działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego określa uchwała nr XLIX/1374/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. Woj. Maz. poz. 1162). 

 

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa na podstawie regulaminu swojej działalności, który przyjęła na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2013 roku.

 

Praca w Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ma charakter społeczny bez prawa do wynagrodzenia.

Załączniki: