null

WRP I kadencji 2011–2013

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Image preview

Art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) - dalej jako ustawa, przewiduje możliwość utworzenia na szczeblu samorządowym Powiatowej (Gminnej) Rady Działalności Pożytku Publicznego. W maju 2010 roku z wnioskiem o utworzenie takiego gremium organizacje pozarządowe wystąpiły do Prezydenta m.st. Warszawy.

W dniu 7 października 2010 roku została przyjęta przez Radę m.st. Warszawy Uchwała Nr XCII/2693/2010 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków tej Rady.

Na podstawie tej uchwały Prezydent m.st. Warszawy utworzył zarządzeniem Nr 317/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku, zmienionym zarządzeniem Nr 1760/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku, Warszawską Radę Działalności Pożytku Publicznego (w skrócie – Warszawską Radę Pożytku, czyli WRP), w której skład wchodziło 20 osób:

  1. siedmiu przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy – wskazanych przez Prezydenta m.st. Warszawy,
  2. trzech przedstawicieli Rady m.st. Warszawy – wskazanych Radę m.st. Warszawy,
  3. dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych – wskazanych przez komisje dialogu społecznego i dzielnicowe komisje dialogu społecznego.

Praca w WRP ma charakter społeczny bez prawa do wynagrodzenia.

WRP działała na podstawie regulaminu działalności, który został przyjęty przez Warszawską Radę Pożytku na spotkaniu w dniu 14 marca 2012 roku.

Kadencja WRP na lata 2011–2013 zakończyła się w dniu 24 lutego 2013 roku.

Zgodnie z § 3 ust. 10 Regulaminu działalności Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z każdego posiedzenia tego gremium sporządzany był protokół, który przed zamieszczeniem na stronie www.ngo.um.warszawa.pl zatwierdzany był przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego WRP.

Poniżej można zapoznać się ze sprawozdaniami ze spotkań WRP.

Załączniki: