null

Warszawska Wigilia z dostawą 2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nabór ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza nabór ofert na realizację zadania publicznego „Warszawska Wigilia z dostawą” w trybie art. 15zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Cel realizacji zadania

Celem realizacji zadania jest  przygotowanie i dostarczenie do domów Warszawiaków (w szczególności osób samotnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i innych osób potrzebujących) 6000 paczek świątecznych dzięki pomocy Wolontariuszy.

Pandemia oraz związane z nią obostrzenia, tj. ograniczenie kontaktów z innymi, często decyzja
o samoizolacji ze względu na troskę o osoby bliskie spowodowała, że przybywa osób odczuwających samotność. Izolacja, zdalna praca, nauka, ograniczenie spotkań, spowodowała u wielu osób wycofanie z życia społecznego. Strach przed zarażeniem, szczególnie u osób starszych, przewlekle chorych, z niepełnosprawnością, powoduje, że osoby te na długi czas ograniczyły do minimum kontakty z innymi. Dotarcie do nich w Wigilię Bożego Narodzenia będzie wyrazem empatii, solidarności i integracji w trudnym czasie pandemii. Dla niektórych, szczególnie osób samotnych, będzie to okazja, choć krótkiego spotkania z drugim człowiekiem. Dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej paczka świąteczna stanowić będzie swoistą pomoc żywnościową. Dostarczenie kolacji wigilijnej do ww. osób, zwolni ich z konieczności zrobienia dodatkowych zakupów. Będą mogli oni ograniczyć wychodzenie w domu, nie narażając się na ryzyko zakażenia w przestrzeni publicznej – w komunikacji czy w sklepie.

Obowiązki Realizatora

Do obowiązków Realizatora należeć będzie:

  1. Przygotowanie i dostarczenie 6000 świątecznych paczek mieszkańcom Warszawy,
  2. zaplanowanie i przeprowadzenie naboru odpowiedniej liczby Wolontariuszy, którzy dostarczą paczki mieszkańcom w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, tj. 24 grudnia najpóźniej do godz. 16:00;
  3. opracowanie, utworzenie oraz obsługa systemu zgłoszeń mieszkańców Warszawy, poprzez który będą mogli zgłosić Realizatorowi potrzebę otrzymania paczki,
  4. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialnymi za prowadzenie kampanii informacyjnej zadania.

Przy realizacji zadania należy wyeliminować z użycia jednorazowe pojemniki na żywność wykonane z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpić je wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995.
Należy stosować materiały, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu.

Paczki świąteczne powinny zawierać pełnowartościowy posiłek dla osoby dorosłej, składający się z zupy i drugiego dania, ciasta lub innych  wyrobów cukierniczych, drobne upominki. Posiłek oraz inne produkty spożywcze powinny być zapakowane w sposób umożliwiający bezpieczny transport i zachowanie świeżości i jakości produktów.
Potrawy powinny nawiązywać do tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Zapewnienie dostępności

Zarówno opracowany system zgłoszeń jak i wszelkie materiały informacyjne powstające przy realizacji zadania publicznego powinny być dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wytyczne i standardy dotyczące zapewnienia dostępności znajdują się na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/standardy-zapewnienia-dostepnosci

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zaprasza do składania ofert organizacje pozarządowe, które są w stanie przygotować i rozdystrybuować paczki świąteczne dla mieszkańców Warszawy zgodnie z powyższymi założeniami.

Oferty należy składać do dnia 8 listopada 2021 r. w formie skanu na adres email: Sekretariatu Biura Pomocy i Projektów Społecznych sekretariat.BPiPS@um.warszawa.pl lub w wersji papierowej za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Oferty składane przez organizacje pozarządowe nie wymagają stosowania formularzy, ale mogą być przygotowane na wzorze stanowiącym załącznik do Wytycznych Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, dostępnych na stronie  https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/realizacja-zadan-publicznych-dot-covid-19

Oferta powinna zawierać:

  1. opis zadania publicznego w tym zakładaną liczbę Wolontariuszy, którzy będą zaangażowani w realizację zadania,
  2. termin realizacji zadania publicznego, jednak nie dłuższy niż 31 grudnia 2021 r.,
  3. szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.

Wytyczne formalne dostępne są na stronie  https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/realizacja-zadan-publicznych-dot-covid-19

Szczegółowych informacji dotyczących naboru ofert udziela pracownik Biura Pomocy i Projektów Społecznych – 22 443 02 71.