null

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji na lata 2015–2017

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Znamy już 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych do WRP III kadencji na lata 2015–2017

Od 2 lutego 2015 roku rozpoczęto procedurę wyboru kandydatów na członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji na lata 2015–2017.

Zgodnie z § 4–5 ust. 1 uchwały nr XLIX/1374/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. Woj. Maz. poz. 1162).

W procedurze wyboru, która została podzielona na dwa etapy, wzięły udział komisje dialogu społecznego oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako organizacje pozarządowe).

 

I etap – wskazywanie kandydatur przez komisje dialogu społecznego

Od 2 lutego do 6 marca 2015 roku każda komisja dialogu społecznego miała prawo wskazać jedną kandydaturę jako przedstawiciela organizacji pozarządowych do składu Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji na lata 2015–2017. Ostatecznie spośród 30 komisji dialogu społecznego 16  zgłosiło swoich kandydatów:

 • KDS ds. Teatru
 • KDS ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
 • KDS ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
 • KDS ds. Przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS
 • KDS ds. Tańca
 • KDS ds. Warszawskiej Wisły
 • KDS ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny
 • KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
 • KDS ds. Kultury
 • KDS ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • KDS ds. Muzyki
 • KDS ds. Partycypacji Obywatelskiej
 • KDS ds. Sportu
 • KDS ds. Niepełnosprawności
 • KDS ds. Edukacji
 • KDS ds. Osób Starszych i Kombatantów

Komisje które nie zgłosiły  kandydatów: 

 • KDS ds. Architektury i Planowania Przestrzennego
 • KDS ds. Bezdomności
 • KDS ds. Cudzoziemców
 • KDS ds. Ochrony i Promocji Zdrowia
 • KDS ds. Ochrony Środowiska Przyrodniczego
 • KDS ds. Ochrony Zwierząt
 • KDS ds. Organizacji Wspierających
 • KDS ds. Pomocy Najuboższym
 • KDS ds. Poradnictwa Specjalistycznego
 • KDS ds. Rekreacji
 • KDS ds. Równego Traktowania
 • KDS ds. Transportu
 • KDS ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • KDS ds. Upowszechniania Kultury Fizycznej

 

ZGŁOSZONE KANDYDATURY W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ:

Marek Chodaczyński  (KDS ds. Teatru),
Paulina Gajownik  (KDS ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności),
Anna Gierałtowska  (KDS ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi),
Tomasz Harasimowicz  (KDS ds. Przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS),
Włodzimierz Kaczkowski  (KDS ds. Tańca),
Piotr Kaliszek (KDS ds. Warszawskiej Wisły),
Teresa Kapela ( KDS ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny),
Iwona Kwasieborska ( KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego),
Agnieszka Kozłowska  (KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego),
Marta Lewandowska  (KDS ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie),
Andrzej Mrowiec  (KDS ds. Muzyki),
Marek   Ślusarz  (KDS ds. Partycypacji Obywatelskiej),
Andrzej Trzeciakowski  (KDS ds. Sportu),
Krzysztof Waksberg  (KDS ds. Niepełnosprawności),
Bartłomiej Włodkowski  (KDS ds. Edukacji),
Janusz Zieliński    (KDS ds. Osób Starszych i Kombatantów).

 

II etap – oddawanie głosów na kandydatury przez organizacje pozarządowe 

W następnym etapie, który trwał od 16 marca – 17 kwietnia  2015 roku, każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Warszawy mogła, wypełniając formularz, oddać głos na maksymalnie 10 kandydatur, spośród wskazanych przez komisje dialogu społecznego. Z tej możliwości skorzystało 271 organizacji Pozarządowych.

Wśród 271 przesłanych formularzy w 26 stwierdzono nieprawidłowości, które uniemożliwiły zakwalifikowanie oddanych głosów jako poprawne:

 • na formularzu nie podpisały się wszystkie osoby, których podpisy były konieczne do ważności złożonego oświadczenia woli przez organizację (brak podpisów, podpisała się jedna osoba zamiast dwóch, podpisy złożyły nieuprawnione osoby) – 18 przypadków,
 • formularz wpłynął po terminie – 5 przypadków,
 •  w jednym przypadku dokonano 11 zaznaczeń zamiast maksymalnie 10,
 • w dwóch przypadkach nie umieszczono nazwy organizacji i innych danych według których możliwe byłoby zidentyfikowanie podmiotu.

Najczęściej organizacje pozarządowe wskazywały od jednej do pięciu kandydatur, a najrzadziej – od siedmiu do dziesięciu.

Na kandydaturę, która otrzymała najwięcej wskazań przypadło 114 głosów. Do zajęcia 10 miejsca, ostatniego gwarantującego rekomendowanie do składu Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wystarczyło zdobycie 28 głosów. Różnica pomiędzy 10. a 1. miejscem wyniosła 86 głosów.

Na poszczególne kandydatury został oddana następująca liczba głosów:

 1. Marek Chodaczyński- 38
 2. Paulina Gajownik - 40
 3. Anna Gierałtowska - 113
 4. Tomasz Harasimowicz - 66
 5. Włodzimierz Kaczkowski - 13
 6. Piotr Kaliszek - 24
 7. Teresa Kapela - 21
 8. Iwona Kwasieborska - 16
 9. Agnieszka Kozłowska - 36
 10. Marta Lewandowska - 114
 11. Andrzej Mrowiec - 99
 12. Marek   Ślusarz - 28
 13. Andrzej Trzeciakowski - 98
 14. Krzysztof Waksberg - 12
 15. Bartłomiej Włodkowski - 99
 16. Janusz Zieliński  - 26

 

Osoby, które uzyskały największą liczbę głosów w kolejności alfabetycznej:

 • Marek Chodaczyński 
 • Paulina Gajownik 
 • Anna Gierałtowska 
 • Tomasz Harasimowicz  
 • Agnieszka Kozłowska 
 • Marta Lewandowska 
 • Andrzej Mrowiec 
 • Marek   Ślusarz 
 • Andrzej Trzeciakowski 
 • Bartłomiej Włodkowski

Wymienione osoby zostaną rekomendowane Prezydentowi m.st. Warszawy do powołania ich do składu Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji na lata 2015–2017:

 

Szczegółowe informacje dotyczące Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zamieszczone są na stronie poświęconej tej Radzie.