null

Warszawska Olimpiada Młodzieży na Pradze-Północ. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-12-19T16:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020  zadania publicznego w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. 

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 19.12.2019 roku do godz. 16:00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2019 roku do godz. 15:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 (Prater) lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Wydział Sportu i Rekreacji 03-708 Warszawa ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 pokój 523.(liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

 Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Sportu i Rekreacji pokój 523,520,521 , nr telefonu (22) 44 38 044, (22) 44 38 043, (22) 44 38 139, od poniedziałku do piątku  w godz. 10:00 – 12:00)

 

Odnośniki:

Załączniki: