null

Warszawa- Miasto dostępne dla wszystkich; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Waszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa zadania konkursowego: Warszawa- Miasto dostępne dla wszystkich. Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zaprasza do składania ofert.

Etap konkursu:
Rozpatrywany
Termin składania
2017-12-01T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego:
Warszawa- Miasto dostępne dla wszystkich

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018  zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zaprasza do składania ofert. 

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 30 listopada 2017 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2017 roku do godz. 16:00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy (Wydziału Pomocy Osobom Niepełnosprawnym) udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, ul. Niecała 2, pok. 20 i 14, nr telefonu 22 443 14 94, 22 443 02 17, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: