null

Warszawa miastem dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami – część pierwsza; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
21.07.2020 18:00
 
Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku w latach 2020 – 2022 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego:  

Warszawa miastem dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami – część pierwsza

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. do dnia 21 lipca 2020 roku do godz. 16.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2020 roku do godz. 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy ul. Kredytowa 3 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa. (liczy się data wpływu do Biura). Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez osoby uprawnione potwierdzenia złożenia oferty na adres: kduniec@um.warszawa.pl. Prezydent zastrzega sobie zmianę zapisu w tym zakresie w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej.Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych Katarzyna Duniec nr telefonu 22 443 14 54; Kamila Wróblewska nr telefonu 22 443 32 33, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: