null

Wakacyjne kino plenerowe na Sielcach przeprowadzany przez Dzielnicę Mokotów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019r. zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Wakacyjne kino plenerowe na Sielcach.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2018-12-28T15:00:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019r. zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wakacyjne kino plenerowe na Sielcach

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
    z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl  do dnia 28.12.2018 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2018 roku do godz. 15.00 Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27. lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 

  1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w w/w. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów  m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Zofia Michalska, Monika Starczewska, nr telefonu , 22 44 36 781 , 22 44 36 783, od poniedziałku do piątku  w godz. 8-16 ).

 

 

 

Odnośniki:

Załączniki: