null

Upowszechnianie kultury na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z naciskiem na działania z zakresu edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku​ zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego:Upowszechnianie kultury na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z naciskiem na działania z zakresu edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-01-03T15:00:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku​ zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego:Upowszechnianie kultury na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z naciskiem na działania z zakresu edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 03.01.2019 roku do godz. 15:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.01.2019 roku do godz. 15:00​ w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany przy ul. S. Żeromskiego 29, stanowisko Informacji nr 47 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres:  Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
    W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. S. Żeromskiego 29, pok. 398, tel. 22 443 47 68 lub 22 443 47 64, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: