null

Upowszechnianie kultury na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z naciskiem na działania z zakresu edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku​ zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Upowszechnianie kultury na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z naciskiem na działania z zakresu edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2020-01-07T15:30:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  2020 roku​ zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Upowszechnianie kultury na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z naciskiem na działania z zakresu edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 07.01.2020 roku do godz. 15:30. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.01.2020 roku do godz. 15:30​ w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na. adres: Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, 01-882  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
    Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Anna Fornalczyk, nr telefonu 22 443 47 58, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 ).

 

Odnośniki:

Załączniki: