null

Upowszechnianie kultury i sztuki na terenie Dzielnicy Mokotów poprzez: - edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych; - produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki; przeprowadzany przez Dzielnicę Mokotów m.st. Warsza

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 r. zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.Nazwa zadania konkursowego: Upowszechnianie kultury i sztuki na terenie Dzielnicy Mokotów poprzez:. - edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych;. - produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2018-12-28T15:00:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 r. zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

  1. Nazwa zadania konkursowego:

Upowszechnianie kultury i sztuki na terenie Dzielnicy Mokotów poprzez:

- edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych;

- produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
    z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl  do dnia 28.12.2018 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2018 roku do godz. 15.00 Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27. lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

  1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w w/w. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów  m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Zofia Michalska, Monika Starczewska, nr telefonu 22 44 36 783 , 22 44 36 781, od poniedziałku do piątku  w godz. 8-16).

 

Odnośniki:

Załączniki: