null

Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 10 czerwca 2022 roku do godz. 16.00 .
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Piotr Chojnacki, nr telefonu 22 443 59 22, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00, Urszula Koperniak , nr telefonu 22 443 57 52, od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00 – 16:00).

Zarządzenie nr 1200/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: