null

Wolski wolontariat dla osób starszych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2022 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wolski wolontariat dla osób starszych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2022 roku.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 20 rudnia 2021 r. roku do godz. 16:00 .
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wolam.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Patrycja Adamczyk , nr telefonu 224435751, oraz Wojciech Piętka nr telefonu 223256636, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 ).

 

Zarządzenie nr 150/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: