null

Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 22.10.2021 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Daniel Pasiński, nr telefonu 22 443 57 59, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00; Urszula Koperniak, nr telefonu 22 443 57 52, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Zarządzenie nr 1801/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: