null

Działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie rodzinnych opiekunów osób z niepełnosprawnościami; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie rodzinnych opiekunów osób z niepełnosprawnościami

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem www.witkac.pl do dnia 28 grudnia 2023 roku do godz. 16.00 .
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Izabela Cieplińska, nr telefonu 22 443 57 55, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 do 16.00).

Zarządzenie nr 250/2024 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: