null

Wsparcie osób starszych, samotnych, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, w codziennym funkcjonowaniu, poprzez włączenie do tych działań wolontariuszy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie osób starszych, samotnych, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, w codziennym funkcjonowaniu, poprzez włączenie do tych działań wolontariuszy.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl  do dnia 15 grudnia 2023 roku do godz.16.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Izabela Cieplińska, nr telefonu 22 443 57 55, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 ).

Zarządzenie nr 184/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z 31.01.2024 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Załączniki: