null

Zintegrowane działania skierowane do osób w wieku 15-26 lat z Dzielnicy Wola w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Zintegrowane działania skierowane do osób w wieku 15-26 lat z Dzielnicy Wola w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 18 grudnia 2023 roku do godz. 8:30.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Michalina Ciołek, nr telefonu 22 443 57 21, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00, Piotr Chojnacki, nr telefonu 22 443 59 22, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00).

Zarządzenie nr 183/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z 31.01.2024 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Załączniki: