null

Prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2024-2025; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Włochy

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2024-2025 oraz zaprasza do składania ofert

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2024-2025.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15 lipca 2024 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Zespołu Spraw Społecznych Urzędu Dzielnicy Włochy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 tel. 22 44 34 484).

Załączniki: