null

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w 2023 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wochy m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w 2023 roku

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia
    31 grudnia 2022 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji , nr telefonu
    22 44 34 293 lub 22 44 34 482, od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 15:00).

Uchwała nr CCXLVII/2568/2022 Zarządu Dzielnicy Włochy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 587/2023 Prezydenta m.st. Warszawyw sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: