null

pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Włochy

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2025 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 31 sierpnia 2023 roku do godz. 16.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Danuta Paciorek, nr telefonu 22 443 44 84, Małgorzata Woźniak nr telefonu 22 44 34 371, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16.00).

Załączniki: