null

Realizacja plenerowych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja plenerowych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia
    27.12.2023 r. do godz. 15.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych - Paweł Fajdek, nr telefonu 22 44 34 292, od poniedziałku do piątku
    w godz. 9.00-14.00).

Uchwała nr CCCXVII/3152/2023 Zarządu Dzilenicu Włochy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 248/2024 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: