null

Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2024 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wochy m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2024 roku

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia
    29 grudnia 2023 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji , nr telefonu
    22 44 34 293 lub 22 44 34 482, od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 15:00).

Uchwała nr CCCXIX/3169/2023 Zarządu Dzielnicy Włochy w sprawie ogłosznie otwartego konkursu ofert

Załączniki: