null

Wspieranie działań klubu abstynenckiego na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2025 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Wspieranie działań klubu abstynenckiego na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 17.10.2023 roku do godz. 16.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Danuta Paciorek, nr tel. 22 44 34 484, Małgorzata Woźniak, nr tel. 22 44 34 371, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00).

Załączniki: